אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
אי-שוויון בבריאות - מרכז ידע
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
סיבות אשפוז עיקריות ומנבאים לאשפוזים חוזרים בקרב חולים אמבולטוריים עם אי ספיקת לב כרונית גירסה להדפסה

חוקרים

ד"ר עפרה קלטר-ליבוביץ'

ד"ר חיים סילבר

פרופ' דב פריימרק

ד"ר חבי מורד

 

רקע מדעי

אי-ספיקת לב (אס"ל) היא תסמונת המלווה בשיעורי תמותה ותחלואה גבוהים ופגיעה ניכרת באיכות החיים ובתפקוד. בנוסף, אס"ל קשורה בעלויות גבוהות בגין אשפוזים חוזרים מרובים. ניהול מחלה (disease management) הוא אחד הפתרונות שהוצעו על מנת להתמודד עם הנטל הבריאותי והכלכלי של אס"ל. בניסוי אקראי מבוקר שערכנו בשיתוף 'מכבי שירותי בריאות' ב-1,360 חולי אס"ל, לא הוכח יתרון לניהול מחלה על פני הטיפול המקובל בהפחתת האשפוזים החוזרים ותמותה. במחקר זה גם מצאנו ש-70% מהאשפוזים לא נגרמו עקב החמרה של אס"ל.

 

מטרות

לחקור את הסיבות העיקריות לאשפוזים חוזרים הקשורים ושאינם קשורים באי ספיקת הלב, ולבחון מנבאים לאשפוזים אלו.

 

השערות העבודה ושיטות המחקר

אנו צופים שמרבית האשפוזים בחולי אס"ל יהיו עקב קבוצה מצומצמת של מחלות (כגון: הפרעות קצב, סוכרת, זיהומים, אי ספיקת כליות או מחלת ריאות חסימתית כרונית). מנבאים פוטנציאליים לאשפוזים חוזרים שאינם על רקע אס"ל יכללו: מין (זכר), גיל מתקדם, עומס תחלואה נלווית, וחומרת אס"ל. המחקר יבוצע בעוקבה של 1,360 משתתפי הניסוי הנ"ל. 5,748 סיכומי אשפוזים שקרו במהלך המעקב (2007-2012; משך מעקב חציוני:2.7 שנים, טווח: 0-5 שנים) יסווגו באופן בלתי תלוי ע"י שני חוקרים, לקביעת הסיבה העיקרית לאשפוז. מקרי אי-הסכמה בין המעריכים יובאו לדיון ולקבלת החלטה סופית בוועדת תוצאים שחבריה הם 3 החוקרים השותפים. באמצעות ניתוח אשכולות נזהה קבוצות הומוגניות של חולים החולקים את אותן סיבות עיקריות ומספר האשפוזים  הקשורים ושאינם קשורים באס"ל. גורמי סיכון לאשפוזים אלה יזוהו בעזרת מודלים של רגרסיה לוגיסטית מולטינומית. גורמי הסיכון שיזוהו ישמשו ליצירת מודלים לחיזוי הסיכון לאשפוזים חוזרים.

 

חשיבות המחקר והמלצות לקובעי המדיניות

אס"ל היא אבטיפוס של חולי כרוני הקשור בתוצאי-בריאות גרועים, וגורם לנטל חברתי-כלכלי משמעותי. כמו בארצות מפותחות נוספות, גם בישראל נבחנות שיטות חלופיות לטיפול בחולי כרוני. שיטות כגון ניהול מחלה, שהוכחו אפקטיביות במערכות בריאות אחרות, לא נמצאו בהכרח יעילות במערכת הבריאות בישראל. ייתכן שההתמקדות בניהול המחלה אינה אפקטיבית דיה מכיוון שאינה מתייחסת למכלול צורכי המטופל, כולל לתחלואה הנלווית האחראית על חלק הארי של האשפוזים החוזרים. יש להבין תחילה מהן הסיבות השכיחות לאשפוזים חוזרים שאינם עקב המחלה המרכזית, ומהם גורמי הסיכון לאשפוזים אלו. התובנות מהמחקר המוצע יספקו בסיס עובדתי לבניית תכניות התערבות אפקטיביות המותאמות לפרופיל המטופלים ולצרכיהם, במטרה לשפר תוצאי-בריאות בחולי אס"ל בישראל.

 

 

חזור