אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
ONCOR - חולים אונקולוגים בצל הקורונה
מרכז ידע בנושא קרינה בלתי מייננת
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
סרטן בקרב ניצולי השואה גירסה להדפסה

אודות

בתאריך 13/11/2008 מונתה ע"י מנהל הלשכה לשיקום נכים, וועדה לבדיקת הקשר הסיבתי שבין מחלות מסוימות לנרדפותם של ניצולי השואה בזמן מלחמת העולם השנייה. הוועדה (בראשותו של פרופי מרדכי שני) התבקשה לחוות את דעתה על נושא מתן פיצוי בגין פיתוח סרטן לפי סוגים שונים.

 

רקע

עפ"י ההגדרה בדו"ח מבקר המדינה משנת 2007, ניצול שואה הוא: "אדם שחי במדינה אשר הייתה תחת המשטר הנאצי או תחת השפעתו הישירה, או שהצליח לברוח ממדינה שנכבשה על-ידי הנאצים מעט לפני או אחרי הכיבוש". על פי הנתונים שפורסמו ע"י הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל , מספר ניצולי השואה החיים בישראל בשנת 2015 עמד על כ- 189,000איש. לבחינת הקשר האפשרי בין היות האדם ניצול שואה לבין התפתחות סרטן, סקרנו תחילה את מאפייני קבוצת הניצולים שעלולים להוות גורמי סיכון לפיתוח סרטן. נמצאו 5 גורמים עיקריים: רעב (קיצוני וממושך, 220-800 קילו קלוריות ליום), דחק נפשי, תנאים סביבתיים (כגון חשיפה לקור, תנאי צפיפות, כימיקלים וגורמים פיסיקליים מזיקים) דחק גופני (פגיעות גופניות, תשישות ופגיעות תעסוקתיות) ומחלות זיהומיות. בעוד שקשר אפשרי בין כל אחד מגורמי הסיכון שצוינו לבין התפתחות סוגי סרטן ספציפיים תואר בעבר, הידע לגבי משמעות חשיפה קיצונית לתנאים אלה או בייחוד להשפעה המצטברת של שילוב מספר גורמים אלה לוקה בחסר.

 

מטרה

בחינת קשר אפשרי בין היות האדם ניצול שואה לבין התפתחות סרטן. מטרה זו נבחנה בשני אופנים:

1) השוואת שיעורי הסרטן בקרב ניצולים שהוכרה זכאותם לקבלת פיצויים לשיעורי הסרטן בקרב קבוצת הניצולים שבקשתם לקבלת פיצוים נדחתה.

2) השוואה שיעורי הסרטן בקרב ניצולים שנולדו במדינות שהיו תחת כיבוש הנאצים לשיעורי הסרטן בקרב קבוצת הניצולים שנולדו במדינות שלא היו תחת שלטון הנאצים.

 

שיטות

אוכלוסיית המחקר התקבלה מנתוני הלשכה לשיקום נכים וועידת התביעות ונתונים על פיתוח סרטן התקבלו מרישום סרטן לאומי בישראל (מעודכנים לדצמבר 2006). מאחר ולא קיים מידע לגבי מידת הסבל שעברו הניצולים בתקופת המלחמה, החוק על פיו מתקבל הפיצוי (נכי רדיפות, נכי מלחמה, חוק הטבות 2008 וכדומה) ו/או ארץ הלידה של הניצול (מדינה שנכבשה ע"י הנאצים לעומת מדינה שלא נכבשה), היוו סמן למידת החשיפה לשואה ולחלוקה לקבוצות המחקר על בסיס פרטני. בהתאם לחוקים שצוינו, חולקו קבוצות המחקר לקבוצה I (כלל ברובו נכי רדיפות), קבוצה II (ניצולי מחנות השמדה, מחנות ריכוז וגטאות), נכי מלחמה וקבוצת השוואה של אנשים שתביעותיהם לקבלת פיצויים נדחו. ניתוח הנתונים להשוואה הפנימית התבסס על מבחן ניתוח הישרדות באמצעות מודל הסיכונים היחסיים (Cox-Proportional Hazard model). משתנה התוצאה בניתוח זה, היה הזמן מהחשיפה (1/1/1960 תאריך הקמת הרישום הלאומי לסרטן או תאריך עליה עבור ניצולים שעלו לישראל אחרי 1960) לזמן פיתוח סרטן או מועד הפטירה או זמן סיום המעקב (31/12/2006), הקודם מבניהם. למודל הוכנסו המשתנים הבלתי תלויים הבאים: מין, קבוצות גיל עפ"י שנות לידה, מוצא ותקופות עלייה.

 

תוצאות

אוכלוסיית המחקר מנתה 152,622 איש, מתוכם 142,591 שהוכרו לקבלת פיצוי (קבוצה 81,927, 46,491 קבוצה II ו- 14,173 נכי מלחמה) שהושוו ל- 10,031 נדחים. המחקר התבסס על 5,665,009 שנות אדם בתקופה שבין תחילת המעקב ועד סוף תקופת המעקב. שיעור הסרטן בסה"כ קבוצת המחקר היה 22% והיה נמוך בקבוצת הנדחים לעומת כל 3 הקבוצות שהוכרו לקבל פיצוי (16.1% בקרב הנדחים לעומת 22.4% בקרב הקבוצה ה-I, 20.6% בקבוצה II ו- 26.7% בנכי המלחמה). בניתוח לפי מדינות (לא נכללה קבוצת הניצולים שלא הוכרו לקבלת פיצוי) השתתפו 142,134 איש כאשר 57% היו מהמדינות תחת השלטון הנאצי.
בשימוש במודל הסטטיסטי המתוקנן לעוקבת לידה, מין, ארץ לידה ותקופת עלייה (המביא בחשבון את תקופת המעקב), עולה כי הסיכונים היחסיים לסרטן בקרב קבוצה I ונכי מלחמה היו גבוהים בהשוואה לקבוצת הנדחים (יחס הסיכונים= 1.10 ו-1.51, בהתאמה). לא נמצאו הבדלים בין קבוצה II לנדחים. בהשוואה לפי מדינות שהיו תחת כיבוש הנאצי לאלה שלא היו , הסיכון לפיתוח סרטן היה 1.08 (CI 95% 1.05-1.10) . בהתייחס לאתרי סרטן ספציפיים, בניתוח נתונים שכלל השוואה של כלל החשופים יחד לעומת קבוצת הנדחים ובהשוואה נוספת בה סמן החשיפה היה ארצות מוצא (תחת שלטון נאצי לעומת ארצות שלא נכבשו) נמצא עודף סיכון מובהק לפיתוח סרטן מעי גס וחלחולת וסרטן ריאות. לא נמצאו הבדלים בסיכון לפיתוח סרטן שד.

 

מסקנות

בהתחשב בכלל הממצאים (לרבות מובהקות סטטיסטית ועקביות התוצאות כפי שעלו מההשוואות השונות), נראה כי בקרב שורדי השואה קיים עודף סיכון לפיתוח סרטן מעי גס וחלחולת וסרטן ריאות.

בעקבות מחקר זה התקבלו מספר המלצות לפיצוי נפגעי שואה שחלו בסרטן. כך לדוגמא הוחלט להכיר בנכות של 100 אחוז בחולי סרטן המעי הגס והחלחולת וסרטן הריאות, בהם הופיעו גרורות וב-50% ב- 5 השנים הראשונות לאחר האבחון בחולים במחלות שהוזכרו שקיבלו טיפול בהקרנות ו/או בכימותרפיה. לציין כי לאחר עיון בנתונים, הוחלט לא להכיר בקשר בין ניצולי השואה לבין הופעת סרטן השד.

מאמר מדעי המסכם מחקר זה פורסם ביולי 2017, בכתב העת Cancer:

 

Sadetzki S, Chetrit A, Freedman LS, Hakak N, Barchana M, Catane R, Shani M. Cancer Risk among Holocaust Survivors in Israel - A Nationwide Study. Cancer 2017 (Epub ahead of print)

 

בתגובה למאמר זה, התפרסם מאמר מערכת :

 

Thompson B, Gehlert S, Paskett ED. Extreme population-level events: Do they
have an impact on cancer? Cancer; 2017 (Epub ahead of print]

 

 

המאמר אף זכה לכיסוי תקשורתי נרחב:


חזור